Darmowa dostawa od 199zł. Dowiedz się więcej

Brak produktów w koszyku.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BERYL

Rozdział I Definicje

Rozdział II Zasady ogólne

Rozdział III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Rozdział IV Składanie Zamówień i Płatności

Rozdział V Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

Rozdział VI Koszt i termin wysyłki

Rozdział VII Odbiór Towaru

Rozdział VIII Odstąpienie od Umowy

Rozdział IX Reklamacje

Rozdział X Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych

Rozdział XI Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (BERYL – M&M Marlena Szałapska, ul. Lecha i Marii Kaczynskich 5, 97-400 Bełchatów).

Rozdział I Definicje

  1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).
  1. Sprzedający – dostępny pod adresem www.beryl.pl sklep internetowy BERYL prowadzony jest przez Marlenę Szałapską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą M&M Marlena Szałapska zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dane kontaktowe:

Sklep Internetowy BERYL

ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 5

97-400 Bełchatów

NIP: 7691937485

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres

bok@beryl.pl

lub pod numerem telefonu: 609 814 008 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

  1. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
  1. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą korzystać z serwisu po uprzedniej weryfikacji przez Sprzedawcę oraz na indywidualnych warunkach współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi B2B.
  1. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
  1. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
  1. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poprzez Sklep Internetowy w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
  1. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
  1. Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
  1. Sklep Internetowy BERYL (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.beryl.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
  1. Strona – Usługodawca i Klient.
  1. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.beryl.pl.
  1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Rozdział II Zasady ogólne

  1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
  1. Sklep Internetowy BERYL prowadzi prezentację oraz sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet, a przedstawiona przez Sprzedającego informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
  1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie BERYL są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  1. Prawnym administratorem sklepu jest wyłącznie firma M&M Marlena Szałapska.
 1. Regulaminu nie stosuje się do towarów BERYL zakupionych w innym trybie niż przy użyciu sklepu internetowego BERYL.</ li>
 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Rozdział III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
  1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
  1. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  1. Firma M&M Marlena Szałapska może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   1. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
   1. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę M&M Marlena Szałapska za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy.
  1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody M&M Marlena Szałapska.
  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc,
   1. zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   1. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla M&M Marlena Szałapska,
   1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Rozdział IV Składanie zamówień i płatności

  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
  1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.beryl.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
  1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  1. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
  1. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
  1. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług.
  1. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  1. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
  1. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. Ta reguła determinuje również datę przyjęcia zamówienia.
  1. Zamawiając dostawę do domu, Klient może zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze („za pobraniem”) lub wybrać inną formę płatności:
   1. przelew na NUMERU KONTA BANKOWEGO,
   1. płatność w systemie PayPal, PayU, transakcje.pl (Płatności Elektroniczne)
  1. Przy płatnościach „za pobraniem” Sprzedający wystawia fakturę pro-forma, a po otrzymaniu zapłaty wystawiamy fakturę VAT, która jest dostarczana Klientowi drogą elektroniczną.
  1. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
  1. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii, opakowań i dodatków mają jedynie charakter informacyjny, a ich wizerunki nie oddają ich realnej wielkości. Kamienie szlachetne, półszlachetne, poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą.
  1. Firma BERYL dokłada wszelkich starań, aby publikowane informacje były dokładne i aktualne. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe na stronie.
  1. Nie mogą być podstawą do reklamacji różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego Klienta.
  1. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie pod numerem telefonu: 609 814 008 lub e-mailem, pod adresem bok@beryl.pl
  1. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.
  1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, lub określenia sposobu płatności.

Rozdział V Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy:
   1. wejść na stronę internetową www.beryl.pl
   1. dokonać wyboru biżuterii poprzez ich dodanie do koszyka,
   1. podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  1. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   1. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   1. wybranej metody płatności,
   1. sposobu dostawy,
   1. czasu dostawy.
  1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśniecie przycisku „Zamawiam”.
  1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  1. Sklep Internetowy BERYL zastrzega sobie prawo do zmiany oferty towarów, ich cen, udostępniania i odwoływania promocji oraz wyprzedaży.

Rozdział VI Koszty i terminy wysyłki

  1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
  1. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
  1. W momencie odebrania przesyłki Klient jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera:
   1. sprawdzić ogólny stan przesyłki, czy jest zabezpieczony taśmą pakową z logo BERYL oraz czy opakowanie nie jest naruszone,
   1. jeżeli przesyłka jest nienaruszona, otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony, W razie konieczności należy spisać protokół w obecności kuriera lub listonosza i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
  1. Klient w przypadku stwierdzenia, że:
   1. opakowanie jest naruszone lub
   1. zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem lub
   1. towar jest uszkodzony zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół w obecności Kuriera i jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie zgodnym z umową.
  1. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
  1. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący zostaje informowany o kosztach transportu w procesie kreacji Zamówienia.

Rozdział VII Odbiór Towaru

  1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  1. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie
   nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm z logo BERYL lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
  1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki.

Rozdział VIII Odstąpienie od Umowy

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  1. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zwracany towar należy wysłać wraz z oryginalnym paragonem (dowodem zakupu).
  1. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  1. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient proszony jest o wcześniejszy kontakt z Biurem Obsługi Klienta BERYL i poinformowanie o chęci odstąpienia.
  1. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.
  1. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.) oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
  1. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listownie. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność lub na wskazane przez Klienta konto.

Rozdział IX Reklamacje

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.) w przypadku stwierdzenia braku zgodności towaru z umową – gwarancja wynosi 2 lata od dnia wydania zakupionego produktu. W przypadku pojawienia się wad produktu w terminie dwóch lat od daty jego zakupienia, reklamację należy zgłosić w terminie 2 miesięcy od chwili stwierdzenia istnienia niezgodności (pod rygorem utraty uprawnień wynikających z Ustawy).
  1. Nie podlega gwarancji:
   1. biżuteria posiadająca uszkodzenia mechaniczne powstałe z powodu np. wgniecenia, otarcia, deformacje lub niewłaściwego dopasowania rozmiaru, itp.
   1. biżuteria odbarwiona oraz uszkodzona poprzez niewłaściwe użytkowanie i konserwację
   1. biżuteria srebrna, złocona, rodowana, diamentowana, patynowana, czerniona, satynowana, piaskowana, oksydowana, rutenowana stalowa, czarny rod i miedziowana, która podlega naturalnemu ścieraniu.
  1. W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy.
  1. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
  1. W przypadku braku zgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).

Rozdział X Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych

  1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
  1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
  1. O ile Klient wyraził na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Klienta adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowo-promocyjnych własnych produktów BERYL. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  1. Klient oświadcza, że został poinformowany o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy BERYL.

Rozdział XI Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.).
  1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1550 z późn. zm.).
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
  1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
  1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (https://beryl.pl/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
  1. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu sprawdzonysklep.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
  1. Data opublikowania regulaminu: ………………………………… r.